"Napsun matkassa, Svartholm Loviisa"

https://www.youtube.com/watch?v=uWrxl28qFJ4

"Svartholma/ Svartholm Svartholma Sea Fortress"
https://www.youtube.com/watch?v=Ku9RRwHW0Mc

"Svartholm @Loviisa @Finland"

https://www.youtube.com/watch?v=hzTvzKfHTg8

"Baltic sailing #14 Svartholm fortress - Gulf of Finland"

https://www.youtube.com/watch?v=WQvGQQ0LEdg